List of new taxa and combinations, named by researchers of the Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae “IRAN”

Document Type: Research Paper

Authors

1 Research Assistant Prof., Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran (asef_iran@yahoo.com)

2 Research Assistant Prof., Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

Abstract

####

Keywords


Article Title [Persian]

فهرست آرایه‌ها و ترکیب‌های جدید نام‌گذاری شده توسط محققان هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی "ایران"

Authors [Persian]

  • محمدرضا آصف 1
  • محمد امینی‌راد 2
1 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران (asef_iran@yahoo.com)
2 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
Abstract [Persian]

کشف و نام‌گذاری موجودات زنده یکی از مهم‌ترین دستاوردهای متخصصان تنوع زیستی به شمار می‌رود. محققان هرباریوم "ایران" نیز در کنار سایر فعالیت‌های تحقیقاتی خود از جمله: جمع‌آوری و شناسایی نمونه‌های رستنی‌ها، توسعه مجموعه‌های مختلف و گزارش آرایه‌های جدید برای ایران، آرایه‌ها، ترکیب‌ها و اسامی جدیدی را نیز خود یا به اشتراک نام‌گذاری و برای دنیا معرفی کرده‌اند. نخستین نوشته‌‌ای که در آن آرایه‌‌ای برای نخستین بار در جهان توسط یکی از محققان هرباریوم "ایران" معرفی شده عبارتست از مقاله‌‌ای با عنوان: Beiträge zur Kenntnis der iranischen Pilzflora که توسط پتراک و اسفندیاری (1941) در مجله Annales Mycologici (با نام فعلی Sydowia) به چاپ رسیده است. در این مقاله، شش گونه قارچ از جنس‌های Peronospora، Phragmidium، Thyrostroma، Stagonospora و Puccinia برای نخستین بار در دنیا از ایران معرفی شده‌‌اند. پس از آن و براساس فهرست حاضر تاکنون 334 آرایه یا ترکیب جدید شامل 170 آرایه قارچی و 168 آرایه گیاهی برای نخستین بار توسط محققان هرباریوم مذکور کشف و نام‌گذاری شده است. دکتر اسفندیار اسفندیاری با معرفی 111 آرایه گیاهی و قارچی از بیشترین سهم در معرفی و نام‌گذاری آرایه‌های جدید برخوردار بوده است. پس از ایشان در میان گیاه‌شناسان، دکتر موسی ایرانشهر با معرفی 50 آرایه و مهندس باهره جوادی با 20 آرایه گیاهی و در میان قارچ‌شناسان دکتر رسول زارع و دکتر جعفر ارشاد به ترتیب با معرفی 73 و 25 آرایه یا ترکیب جدید قارچی دارای بیشترین تعداد بوده‌اند. بررسی منبع چاپ مقالات مربوط به این یافته‌های جدید نشان می‌دهد که 52 مورد از آرایه‌ها در مجلات داخلی و 286 مورد در ژورنال‌های خارج از کشور به چاپ رسیده است. در میان آرایه‌ها، ترکیب‌ها و اسامی معرفی شده، دو تیره، هشت جنس، یک زیرجنس و یک بخش (section) جدید به چشم می‌خورد.

Keywords [Persian]

  • ندارد
ندارد