Distribution maps of specimens of the Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae “IRAN”

Document Type: Research Paper

Author

Research Instructor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran (herbiran@yahoo.com)

Abstract

####

Keywords


Article Title [Persian]

نقشه‌های پراکنش رستنی‌های هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی "ایران"

Author [Persian]

  • کاظم دادخواهی‌پور
مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران (herbiran@yahoo.com)
Abstract [Persian]

در این بررسی، مختصات جغرافیایی رستنی‌های جمع‌آوری شده از کشور شامل گیاهان، قارچ‌ها، خزه‌ها و جلبک‌‌ها که در حال حاضر در مجموعه‌های هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی "ایران" موجود می‌باشند، مورد تجزیه و تحلیل رقومی قرار گرفت. با استفاده از قابلیت‌های زبان برنامه‌نویسی VB.NET محاسبات در دو محور مختصاتی طول و عرض جغرافیایی و همچنین طراحی و ترسیم نقشه پراکنش براساس اطلاعات نمونه‌ها انجام شد. نتایج حاصل از پردازش داده‌ها، نقشه‌های پراکنش برای مجموعه نمونه‌های گیاهی با تعداد 65533 رکورد (شکل 1)، نمونه‌های انواع قارچ‌ها با تعداد 13041 رکورد (شکل 2) و برای انواع خزه‌ها با تعداد 458 رکورد (شکل 3) می‌باشد. در همین راستا، نقشه پراکنش برای انواع جلبک‌ها اعم از زنده یا فسیلی، علاوه‌بر نمونه‌های موجود در هرباریوم، با تعداد 5694 رکورد گزارش شده از ایران طی 85 سال گذشته نیز ترسیم شده است (شکل 4).

Keywords [Persian]

  • ندارد
ندارد